Slovenya Cumhuriyeti Ulusal Parlamentosu kısa bir süre önce Yatırım Teşvik Yasası’nda değişiklik ve eklemeler yapılmasına ilişkin bir teklifi kabul etti. Yeni yasaya göre, Slovenya’da bir şirket tescil ettirmeden önce bu yasa kapsamında başvuru yapmak mümkün olacak. Bu, bürokratikleşmeye yönelik bir adım ve yabancı yatırımcıların Slovenya’da yatırım yapmaları için ek bir teşviktir.

Yatırım Teşvik Yasası’nın esas olarak 2023 yılında değiştirilen Avrupa yardım kurallarına uyum sağlamak için değiştirilmesi gerekiyordu.

Yeni kurallara göre bir yatırımcı, Slovenya’da kayıtlı bir şirkete veya yabancı bir şirketin şubesine sahip olmadan önce bile yatırım teşviki için başvurabilir. Bunun koşulu, şirketin ya da yabancı şirketin şubesinin en geç teşvikin ödeneceği tarihte Slovenya’da kayıtlı olmasıdır.

Buna ek olarak, bir AB Üye Devletinde kurulmuş olan yabancı bir şirketin şubesinin de teşvik alabilmesi imkanı getirilmiştir, yani bir AB Üye Devletinde kurulmuş olan bir şirketin Slovenya Cumhuriyeti’nde yatırım yapması halinde burada yeni bir şirket kurmasına gerek kalmayacak, ancak yabancı şirketin şubesinin Slovenya Cumhuriyeti Mahkeme Siciline kaydedilmesi yeterli olacaktır. Yabancı bir şirketin şubesi için teşvik alma imkanı, AB Üye Devletleri arasında geçerli olan temel özgürlüklerin (hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı) garanti altına alınması ışığında eklenen bir yeniliktir. Bu, bürokrasinin azaltılması anlamına gelmekte ve böylece yabancı yatırımcıları Slovenya Cumhuriyeti topraklarında yatırım yapmaya daha fazla teşvik etmektedir.

Yatırım Yasası, diğer yasal dayanaklarla düzenlendikleri için bu Yasa kapsamında teşvik verilmeyen faaliyetlerin bir listesini içermektedir. Bu faaliyetler listesine linyit sektörü ve geniş bant sektörü de eklenmiştir. Yasa zaten enerji üretimi ve dağıtımı için teşvik verilmesine izin vermiyordu, şimdi de enerji depolama ve iletimi için teşvik verilmeyecek. Buna karşılık, gemi inşaatı ve sentetik elyaf endüstrisi için verilen teşvikler de artık yeni yasa kapsamında uygun olacaktır.

Tarımsal verimlilik ve sürdürülebilirlik alanındaki Avrupa İnovasyon Ortaklığı (EIP) operasyonel grup projeleri için de artık teşvik verilmeyecek. Buna ek olarak yasa, yararlanıcıların diğer Üye Devletlerdeki araştırma, geliştirme ve inovasyon sonuçlarından faydalanma kabiliyetlerini kısıtlayan yardım tedbirlerine yönelik teşvikleri de kapsam dışı bırakıyor.

Yasa ayrıca, Yasa kapsamında teşviklerin verilmesine ilişkin belgelerin muhafaza edilmesi ve saklanmasına ilişkin kuralları da yeniden tanımlamaktadır. Yatırım, Girişimcilik ve Uluslararasılaşmanın Teşviki için Slovenya Cumhuriyeti Kamu Ajansı (SPIRIT Slovenya) ve Ekonomi, Turizm ve Spor Bakanlığı, teşvikleri verenler olarak, bu Yasa ve 651/2014/AB sayılı Avrupa Tüzüğü’nde belirtilen tüm koşulların karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için gerekli bilgi ve ek belgeleri içeren kayıtları tutacaktır. Kayıtlar, teşvikin verildiği tarihten veya yatırım planı kapsamında son yardımın verildiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca saklanacaktır.

Devlet yardımlarının AB’de iç pazarın işleyişi ve rekabet kurallarıyla uyumlu olması için gereken koşullar, en son 23 Haziran 2023 tarihinde değiştirilen Antlaşma’nın 107. ve 108. maddelerinin uygulanmasında belirli yardım kategorilerinin iç pazarla uyumlu olduğunu beyan eden 17 Haziran 2014 tarihli ve 651/2014/AB sayılı Komisyon Tüzüğü’nde belirtilmiştir.

Bu Avrupa Tüzüğü, bölgesel yardımlar, küçük ve orta ölçekli işletmelere yardımlar ve araştırma, geliştirme ve inovasyon yardımları da dâhil olmak üzere çeşitli yardım türlerini düzenlemekte olup, diğer hususların yanı sıra Yatırım Teşvik Yasası kapsamında da yardım verilmektedir. 651/2014/AB sayılı Tüzüğün bazı hükümlerinde yapılan değişiklikler Yatırım Teşvik Yasasının uyumlaştırılmasını gerektirmiştir. Kabul edilen değişikliklerle Slovenya, yardım verilmesine ilişkin ulusal kurallarının Avrupa Devlet yardımları kuralları ile uyumlu olmasını sağlamıştır.

Yabancı yatırımcılar için yeni fırsatlar sunan Yatırım Teşvik Yasası’nda yakın zamanda kabul edilen değişiklikler bağlamında, SIBIZ d.o.o. kendisini Slovenya’daki yeni fırsatlardan yararlanmak isteyen şirketler için kilit bir ortak olarak konumlandırmaktadır. Mevzuat ve bürokratik prosedürlerin karmaşıklığını anlamak, başarılı ve verimli bir yatırımın anahtarıdır. Bu nedenle SIBIZ d.o.o. yabancı yatırımcılar için ilk fikir aşamasından yatırım projesinin nihai olarak gerçekleştirilmesine kadar uzanan geniş bir yelpazede kapsamlı destek ve hizmetler sunmaktadır.

SIBIZ d.o.o. tarafından sunulan hizmetler arasında yeni yasal çerçevede gezinme konusunda yardım, Slovenya’daki yabancı şirketlerin şirketlerini veya şubelerini kaydetme konusunda tavsiye, yatırım teşvikleri için başvuru hazırlama ve sunma konusunda destek ve teşvik almak için gerekli tüm koşulları karşılama konusunda tavsiye yer almaktadır. Ayrıca yerel makamlar ve kurumlarla temas kurma ve potansiyel yerel ortaklar bulma konusunda da destek sağlıyoruz.

Amacımız Slovenya’da yatırım yapma sürecini kolaylaştırmak ve bürokratik engelleri azaltarak şirketlerin ana işlerine odaklanmalarını ve Slovenya ekonomik ortamının sunduğu fırsatlardan yararlanmalarını sağlamaktır. Yatırım promosyonu alanındaki uzmanlığımız ve deneyimimizle SIBIZ d.o.o., müşterilerimizin yatırım projelerinin başarılı, verimli ve yürürlükteki tüm düzenlemelere uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar.

SIBIZ d.o.o. Slovenya’daki yatırım projeleri için güvenilir ortağınızdır. Yardımımızla, Yatırım Teşvik Yasası’nda yapılan değişikliklerin avantajlarından en iyi şekilde yararlanabilir ve işinizi Slovenya pazarına genişletebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz: [email protected]