Yatırım Teşvik Yasası (IPA) Maddesinde yapılan değişiklik, yatırımı, yeni bir şirketin kurulması, mevcut bir şirketin kapasitesinin genişletilmesi, bir şirketin üretiminin daha önce şirket tarafından üretilmeyen yeni ürünlere çeşitlendirilmesi veya Slovenya Cumhuriyeti topraklarındaki bir şirketin genel üretim sürecindeki önemli değişikliklerle ilgili maddi ve maddi olmayan varlıklara yapılan yatırım veya Yasa uyarınca ve (AB) sayılı Komisyon Tüzüğü uyarınca araştırma ve geliştirme ve yenilik için Devlet yardımına izin verilen uygun maliyetler olarak tanımlamaktadır. Belirli yardım kategorilerinin iç pazarla uyumlu olduğunu beyan eden 17 Haziran 2014 tarihli ve 651/2014 sayılı Komisyon Tüzüğü.

Yatırım Teşvik Yasası’nın 4. maddesine göre, teşvikler aşağıdaki koşulları karşılayan bir yatırım için verilir:

1. Yatırımın değerinin

– Makine ve ekipman yatırımının yatırım değerinin en az %50’sini temsil ettiği imalat sektöründe 1 milyon Avro ile 12 milyon Avro arasında olması,

– Makine ve ekipman yatırımının yatırım değerinin en az %50’sini temsil ettiği hizmet sektöründe 3 milyon Avro ile 3,5 milyon Avro arasında,

– Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine 0,5 milyon Avro ile 2 milyon Avro arasında yatırım yapılması ve makine ve ekipman yatırımlarının yatırım değerinin en az %50’sini temsil etmesi,

2. Teşvik alıcısının, yatırımın sürdürüldüğü dönem için başvuru ayından önceki 12 ayda en az ortalama çalışan sayısını sürdürmesi,

3. Yatırımın tamamlanmasından iki yıl sonra teşvik yararlanıcısında çalışan başına katma değerin, başvuru yılından önceki mali yılda teşvik yararlanıcısında çalışan başına katma değerden daha yüksek olması.

4. Yatırımın önerilen inşaatının, yerel özerk topluluğun ekli görüşü ile kanıtlandığı üzere, imar kanununa uygun bir alanda yer alması,

5. Yatırımın, Yatırım Yasası Madde 5(1)’de atıfta bulunulan kriterlere göre değerlendirilmesi temelinde asgari puan eşiğini karşılaması ve yatırımın gerçekleştirileceği bölge üzerinde ekonomik, çevresel, mekansal ve sosyal açıdan olumlu bir etkiye sahip olması,

6. Yatırımın ekonomik, mali, teknik, mekansal ve teknolojik olarak uygulanabilir ve gerekçelendirilmiş olduğunun gösterilmiş olması,

7. Teşvik başvurusu yapılmadan önce yatırıma başlanmamış olması; ve

8. Yatırımın, yatırımın başlangıcından itibaren en geç üç yıl içinde tamamlanması, yatırımcının bu süre içinde yatırımı tamamlayamaması için zorlayıcı nedenler (örneğin savaş, doğal afet, salgın hastalık) olduğunu kanıtlaması halinde uzatma imkanı.

Tarımsal üretim, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, yeni linyit faaliyetleri de dahil olmak üzere kömür madenciliği, çelik, ulaştırma ve ilgili altyapı, geniş bant, enerji üretimi, depolanması, iletimi ve dağıtımı ile enerji altyapısı, silah ve mühimmat üretimi, inşaat, eğitim, sağlık ve sosyal bakım faaliyetlerine yönelik yatırımlar için teşvik verilememektedir. Yapılan değişiklikler doğrultusunda artık gemi inşa ve sentetik elyaf sektörlerinde de teşvik verilebilecek.

Bir başvuru sahibi aşağıdaki durumlarda teşvik alamaz

– Yatırımın aynı amaca yönelik olması ve Devlet yardımı bileşenleri içermesi, halihazırda diğer Devlet, yerel veya Avrupa bütçe kaynaklarından eş finansman sağlanmış olması ve bu başlık altında alınan fonların toplam tutarının Devlet yardımı kuralları kapsamında izin verilen azami eş finansmanı aşması,

– Yatırımcının veya teşvik alıcısının, yolsuzluğun önlenmesine ilişkin kanun kapsamında devlet kurumlarının iş yapmasının yasak olduğu şirketler listesinde yer alması,

– Yatırımcının veya teşvik alıcısının, mali idareyi düzenleyen kanun uyarınca Slovenya Cumhuriyeti’nde zorunlu vergilerden ve vergi dışı diğer parasal yükümlülüklerden kaynaklanan ve vergi dairesi tarafından tahsil edilen ödenmemiş mali yükümlülükleri varsa, başvurunun sunulduğu tarihte ve hibe sözleşmesinin imzalandığı tarihe kadar ödenmemiş mali yükümlülüklerin değeri 50 Avro veya daha fazla ise ve Başvurunun sunulduğu tarihte, yatırımcı veya teşvik alıcısının, başvurunun sunulduğu tarihe veya hibe sözleşmesinin imzalandığı tarihe kadar olan en son yıla ait dönem için, duruma göre, başvurunun sunulduğu tarihe veya hibe sözleşmesinin imzalandığı tarihe kadar olan en son yıla ait dönem için tüm bordro stopaj vergi beyannamelerini vermemiş olması,

– Yatırımcının veya teşvikten faydalanan kişinin 651/2014/AB sayılı Tüzüğün (AB) 18(2) Maddesi anlamında zor durumdaki bir şirket olması.

Yatırım teşviklerinin verilmesine ilişkin koşul ve kriterler ile stratejik yatırım koşullarının belirlenme yöntemine ilişkin Yönetmeliğin 4. Maddesi uyarınca, mevcut sabit varlıkların yerini alacak sabit varlıkların satın alınmasına ilişkin maliyetler ile bir şirkette hisse veya işletme payı edinimine ilişkin maliyetlerin uygun maliyet olarak kabul edilmediğine dikkat çekilmelidir. Artık sadece aynı veya benzer bir faaliyetle ilgili herhangi bir yatırım, aynı teşebbüs tarafından (grup düzeyinde) başka bir yatırıma yatırımın başladığı tarihten itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilen tek bir yatırımın parçası olarak değerlendirilecektir.

IPA, ihale çağrısının içeriğini ve ihale çağrısı yoluyla bir sübvansiyon elde etmenin yanı sıra ihale çağrısı olmaksızın bir sübvansiyon elde etmenin koşullarını belirlemektedir. IPA’nın 15. Maddesine göre, Slovenya ekonomisinin gelişimine önemli katkı sağlayan araştırma ve geliştirme yatırımları ve yenilikler söz konusu olduğunda, ihale çağrısı yapılmaksızın sübvansiyon verilebilir.

Tüzüğün 13. Maddesine göre, yatırımcı veya teşvik alıcısı, yatırımın uygun maliyetlerinin en az %25’ini kendi kaynaklarından veya kamu fonları dışında bir şekilde dış finansman yoluyla sağlamalıdır. Bununla birlikte, küçük ve orta ölçekli işletmeler, uygun maliyetlerin değerinin en fazla %20’sine kadar (küçük işletmeler) ve uygun maliyetlerin değerinin en fazla %10’una kadar (orta ölçekli işletmeler) yatırım için yardım alabilirler.

Tadil edilen IPA ayrıca, yabancı yatırımcının sermayenin veya oy haklarının en az %10’unu elde etmesi halinde, işlemin tamamlanmasından itibaren 15 gün içinde yatırımcı tarafından Ekonomi, Kalkınma, Spor ve Turizm Bakanlığı’na bildirilmesi gereken doğrudan yabancı yatırım bildirimini de yeni bir şekilde düzenlemektedir. Aksi takdirde, yatırımcı 100.000 Avro ile 500.000 Avro arasında bir para cezasına çarptırılabilir. Kanunun yeni 31.č Maddesine göre, doğrudan yabancı yatırım, özellikle hedef şirketin veya satın alınan şirketin veya kayıtlı ofisi Slovenya Cumhuriyeti’nde bulunan yeni kurulmuş bir şirketin fiilen ve ağırlıklı olarak listelenen kritik alanlardan birinde faaliyet gösterdiği durumlarda, Slovenya Cumhuriyeti’nin güvenliğini veya kamu düzenini etkileyebilecek bir yatırım olarak kabul edilir:

– enerji, ulaşım, su, sağlık, iletişim, medya, veri işleme veya depolama, havacılık, savunma, seçim veya finans sektörlerindeki kritik altyapı ve bu tür altyapının kullanımı için gerekli olan hassas tesisler ve arazi ve gayrimenkuller;

– Yapay zeka, robotik, yarı iletkenler, siber güvenlik, havacılık ve savunma, enerji depolama, kuantum ve nükleer teknolojilerin yanı sıra nanoteknoloji ve biyoteknoloji de dahil olmak üzere kritik teknoloji ve çift kullanımlı ürünler;

– enerji veya hammadde ve gıda güvenliği dahil olmak üzere kritik kaynakların tedariki;

– kişisel veriler de dahil olmak üzere hassas bilgilere erişim veya bu bilgileri kontrol etme becerisi;

– medya özgürlüğü ve çoğulculuğu veya

– 2019/452/EU sayılı Tüzüğün Ek I’inde tanımlandığı şekilde Avrupa Birliği’nin ilgi alanına giren projeler veya programlar.

Daha fazla bilgiye ihtiyaç duymanız halinde, lütfen [email protected] adresinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.